Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

NAJDRAŽI HADIS NAŠIM MAJKAMA

  • PDF

"Džennet je ispod stopala majki, ako hoće uvedu, a ako hoće izvedu“ (izmišljen)

(bilježi ga Ibn Adijj u „El-Kamil“ od Ibn Abbasa, radijallahu anhu)

Kaže šejh Albani da je hadis IZMIŠLJEN / KRIVOTVOREN (lažan, mevdu') u „Silsili da'ifa“ (broj 593) zbog ravije Musa ibn 'Ata' koji je bio lažljivac.

Kaže el-'Ukajli za ovaj hadis: „Ovo je munker“, tj. najniži stepen slabog hadisa prije izmišljenog.

Također, isti hadis bez dodatka „ako hoće uvedu ...“ se prenosi od Enesa, radijallahu anhu, u manje poznatim zbirkama hadisa. Kaže el-Munavi da je hadis munker (najslabiji stepen hadisa) zbog dvojice ravija koji su nepoznati.

Umjesto ovog hadisa imamo hadis koji se prenosi od Mu'avije ibn Džahime, radijallahu anhu, da je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i pitao ga za savjet jer je htio da ide u bitku. Pa pa upita: „Imaš li majku?“ (u rivajetu: „Imaš li roditelje?“) na njegov potvrdan odgovor mu reče: „Budi uz nju (njih), jer je džennet ispod njenih (njihovih) stopala“. U nekim rivajetima je došlo samo: „Budi uz nju (njih)“, bez dodatka.

Bilježe ga Nesai, Ahmed, Hakim, Taberani i Bejheki, dobrim ga ocjenjuju Hakim, Zehebi, El-Munziri, Albani i mnogi drugi. U njemu je ravija Muhammed ibn Talha u kojem ima slabosti.

Kaže šejh muhaddis Sulejman el-Ulvan da ovaj hadis ima drugačije značenje od prethodnog koji je izmišljen ili munker, jer ovaj hadis od Mu'avije potvrđuje propisanost dobročinstva i pokornosti roditeljima a što je došlo u mnogim ajetima i hadisima, za razliku od prvog koji ima dodatno značenje, a to je da majka sa kim bude zadovolja ili ne od svoje djece određuje ko će u Džennet a ko ne.

Ve billahi tevfik.