Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

PRAKSA ČESTITANJA VLAŠKO-ŠOKAČKIH PRAZNIKA

  • PDF

Neki službenici islamskih vjerskih institucija kod nas tako revnosno čestitaju vlaško-šokačke praznike, skoro da ih nijedan ne maši, da obični Bošnjo može pomisliti da je to pritvrđeni sunnet pejgambera Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem. A istina je upravo suprotno tome.

Stav vjere islama je da nije dozvoljeno muslimanu čestitanje kjafirima njihovih vjerskih praznika, poput božića, uskrsa i slično. Oko ove zabrane nema razilaženja među učenjacima, kako prenosi Ibn Kajjim u svojoj knjizi „Ahkamu ehliz-zimme“.

Naime, kaže Ibn Kajjim: „Čestitanje kjafirima njihova vjerska obilježja je zabranjeno na čemu su složni učenjaci.


 

Poput toga da im čestita njihove praznike i post, pa im kaže: sretan vam praznik ili slično, iako sa ovim ne čini kufr, ono je haram. To je poput toga da im čestita njihovo činjenje sedžde kipu, nego čak i veći grijeh i više prezreno kod Allaha od čestitanja kjafirima pijenje alkohola, ubijanja, zinaluka i slično. Mnogi ljudi kod kojih vjera nije na velikom nivou upadaju u slične stvari neznajući odvratnost tog djela. Onaj ko čestita nekome njegovo činjenje grijeha, novotarije ili kufra taj se izlaže Allahovoj mržnji i srdžbi“.

Čestitanje kjafirima njihovih praznika je haram jer u sebi sadrži potvrđivanje onog na čemu su od njihovih obilježja vjere i zadovoljstvo sa onim na čemu su od kufra. A muslimanu nije dozvoljeno da bude zadovoljan sa obilježejima kufra kao ni da čestita onima koji su na tome, jer Uzvišeni kaže:

„Ako vi budete činili kufr, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, da robovi Njegovi čine kufr, a zadovoljan je sa vama ako budete zahvalni.“ (Ez-Zumer 7)

i kaže Uzvišeni takođe: „Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El-Maide 3)

Iz ovih ajeta je jasno da Allah subhanehu nije zadovoljan da Njegovi robovi čine kufr, pa kako onda da mi budemo zadovoljni s njim time što ćemo kjafirima čestitati na njihovom kufru?

A ako bi oni nama čestitali njihove praznike, nije dozvoljeno da im potvrdno odgovorimo. Jer to nisu naši praznici, i jer su to praznici sa kojima Allah nije zadovoljan. I jer su ti praznici jedno od dvoga: novotarija u njihovoj vjeri, ili su propisani u njihovoj vjeri ali su derogirani sa Islamom sa kojim je Allah subhanehu poslao Svoga zadnjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Kaže Uzvišeni: „A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.“ (Ali Imran, 85)

----------------------

Manje poznate riječi:

- ŠOKCI su hrvatska etnička grupa naseljena na području Slavonije, gdje su se doselili negdje u 7. vijeku. U ovom kraju su zamijenili staro pleme Succei ili Succi (Sukci) po kojima su kasnije dobili ime. Šokci su naseljavali područje Bosne Srebrene područje današnje Srebrenice i Tuzle.

- VLASI su romanizirani narodi jugoistočne Evrope. Glavne grupe Vlaha su Rumuni, Moldavci, Aromuni, Vlasi Srbije, Meglenski Vlasi, i Istarski Vlasi. Vlasi su potomci rimskih kolonista ili domaćih antičkih naroda poput Ilira i Tračana. Sama riječ je germansko-slavenskog porijekla i znači "Rimljani".

-----------------------

 

Ve billahi tevfik.