Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

„KADA SE LJUDI RAZIĐU, GLEDAJTE NA ČEMU SU MUDŽAHIDI; ZAISTA JE ISTINA SA NJIMA“

  • PDF

KADA SE LJUDI RAZIĐU, GLEDAJTE NA ČEMU SU MUDŽAHIDI; ZAISTA JE ISTINA SA NJIMA“,
jer Uzvišeni kaže: "Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti". (El-Ankebut, 69)
----------
Kaže Ibn Tejmije (Medžmu'ul-fetava, 28/442): „Kažu dvojica imama, Abdullah ibn Mubarek i Ahmed ibn Hanbel, i drugi mimo njih: Kada se ljudi raziđu, gledajte na čemu su mudžahidi, zaista je istina sa njima, jer Allah kaže: Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti“.
Kaže Ibnul-Kajjim (Medarudžus-salikin, 1/506): „Kažu el-Evza'i i Ibn Mubarek: Kada se ljudi raziđu, gledajte na čemu su mudžahidi, jer Uzvišeni Allah kaže: Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti“.

 

----------
U tefsiru gornjeg ajeta navodi Kurtubi u svom tefsiru (13/324) sljedeće:
- da su es-Suddi i drugi mufessiri rekli: „Ovaj ajet je objavljen prije naredbe o borbi (džihadu)“.
- da je rekao Ibn 'Atijje: „On je objavljen prije poznatog džihada (sabljom), on se odnosi na opšte poimanje džihad (borbe) u Allahovoj vjeri i traženju Allahovog zadovoljstva“.  
- da je rekao Hasan ibn Ebu Hasan: „Ajet govori o pobožnjacima“.
- da je Ebu Sulejman ed-Darani: „U ajetu se džihad ne odnosi samo na borbu protiv kjafira, nego na pomaganje vjere, odgovaranje destruktivcima, poražavanju zalima, uzdizanju naređivanja dobra i zabranjivanju zla, a od toga je i borba protiv duše u pokornosti Allahu, a to je veliki džihad“.
- da je ed-Dahhak rekao: „Ajet znači: Oni koji se bore čineći hidžru, sigurno ćemo ih uputiti putevima čvrstine u imanu“, zatim kaže: „Primjer Sunneta na dunjaluku je poput primjera Dženneta na ahiretu. Ko uđe u Džennet na ahiretu spasio se, a ko se drži Sunneta na dunjaluku spasio se“.
----------
Prenosi Begavi da je Sufjan ibn 'Ujejne rekao: „Kada se ljudi raziđu, gledajte ono na čemu su mudžahidi, jer Uzvišeni kaže: (Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti)“. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Prenosi Kurtubi da je Sufjan ibn 'Ujejne rekao Ibn Mubareku: „Kada vidiš da su se ljudi razišli, drži se mudžahida jer Uzvišeni kaže: (Mi ćemo ih sigurno uputiti)“. (Tefsir el-Kurtubi 13/325)
----------
Od značenja riječi Uzvišenog „Oni koji se bore radi Nas“, mufessiri navode sljedećih 7 mišljenja:
Prvo - Oni koji se bore protiv mušrika (kjafira) da bi pomogli Našu vjeru (radi Našeg zadovoljstva). (Tefsir el-Begavi 3/568, Zadul-mesir 1088, Tefsir el-Kurtubi 13/324)
Drugo – Borba (u ajetu) je strpljivost na pokornostima. Kaže Hasan el-Basri: Najbolji džihad je suprostavljanje strastima. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Treće – Kaže Fudajl ibn 'Ijad: Oni koji se bore na putu traženja znanja, sigurno ćemo ih uputiti na puteve rada po njemu. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Četvrto – Kaže Sehl ibn Abdullah: Oni koji se bore za uspostavljanje Sunneta, sigurno ćemo ih uputiti putevima Dženneta. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Peto – Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma: Oni koji se bore u pokornosti Nama, sigurno ćemo ih uputiti putevima Naše nagrade. (Tefsir el-Begavi, 3/568, Tefsir el-Kurtubi 13/325)
Kaže Kurtubi: „Ovo mišljenje obuhvata sve druge stavove“. (Tefsir el-Kurtubi 13/325)
Šesto – Oni koji rade po onome što znaju, uputiće ih onome što ne znaju. (Tefsir Ibn Kesir 5/70, Tefsir el-Kurtubi 13/324)
Sedmo – Oni koji učine hidžru na Allahovom putu, bore se protiv Naših neprijatelja i ulože sav svoj trud u slijeđenju onoga sa čime je On (Allah) zadovoljan, mi ćemo ih sigurno uputiti putevima koji vode Nama. (Tefsir Abdurrahmana es-S'adija, 636)
----------
Dok za značenje drugog dijela ajeta "Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti" navode mufessiri sljedeća tumačenja:
Prvo – Mi ćemo ih učvrstiti na onome zbog čega su se borili. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Drugo – Mi ćemo im povećati Uputu. (Tefsir el-Begavi, 3/568, Zadul-mesir 1088)
Treće – Mi ćemo ih sigurno uputiti na Pravi put koji vodi do Allahovog zadovoljstva. (Tefsir el-Begavi, 3/568, Zadul-mesir 1088)
Četvrto - Sigurno ćemo ih uputiti na puteve rada po njemu. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Peto –Sigurno ćemo ih uputiti putevima Dženneta. (Tefsir el-Begavi, 3/568, Tefsir el-Kurtubi 13/325)
Šesto – Sigurno ćemo ih uputiti putevima Naše nagrade. (Tefsir el-Begavi, 3/568)
Sedmo - Uputiće ih onome što ne znaju. (Tefsir Ibn Kesir 5/70)
Osmo – Uputićemo ih u vjeru istine. (Tefsir el-Kurtubi 13/325)
Deveto – Daćemo da im nijetovi, sadake, namazi i postovi budu iskreni radi Allaha. (Tefsir el-Kurtubi 13/325)
----------
Prema tome, četvorica velikih imama ovog Ummeta, Abdullah ibn Mubarek, Ahmed ibn Hanbel, el-Evza'i i Sufjan ibn 'Ujejne, kažu: „Kada se ljudi raziđu, gledajte na čemu su mudžahidi“ oslanjajući se na spomenuti ajet. A ovakvo tumačenja ajeta podržavaju Ibn Tejmije i Ibnul-Kajjim.  
----------
Ostaje pitanje da li se ova izreka odnosi na razilaženje učenjaka u šerijatskim pitanjima ili na razilaženje ljudi nekog mjesta oko ponašanja, djelovanja i slično u određenim situacijama i stanjima kroz koja prolaze? Nema sumnje da se to odnosi na ovo drugo, jer i mudžahidi se u šerijatskim pitanjima vraćaju na stavove učenjaka koji tumače i pojašnjavaju šerijatske tekstove, svejedno bili ti učenjaci u džihadu ili ne. Smiješno bi bilo da kažemo da se učenjaci oko kvarenja abdesta diranjem polnog organa razilaze na tri poznata stava, a da je ispravno ili najbliže ono na čemu su mudžahidi. Ovako nešto nikada niko od uleme nije rekao.  
Prema tome, značenje spomenute izreke je: Kada se ljudi raziđu u određenim situacijama i stanjima kroz koja prolaze oko ponašanja, djelovanja i slično, gledajte na čemu su mudžahidi, jer Uzvišeni kaže: "Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti" (El-Ankebut, 69).
----------
Ve billahi tevfik.